JavaScript红皮书学习(24)--最佳实践

Posted by liveipool on February 2, 2017

最佳实践

24.1.1 可维护的代码

24.1.11.png
24.1.12.png

24.1.2 解耦应用逻辑 和 事件处理程序

24.1.13.png
24.1.14.png

24.1.3 使用常量

24.1.15.png
24.1.16.png

24.2 性能

24.2.png

24.2.1 注意作用域

24.2.11.png
24.2.12.png

24.2.2 选择正确方法

24.2.21.png
24.2.22.png

这里,变量i每次循环之后都会减1。在这个过程中,将终止条件从value.length的O(n)调用简化成了0的O(1)调用。

24.2.23.png 24.2.24.png 24.2.25.png
24.2.26.png

24.2.3 最小化语句数

24.2.31.png
24.2.32.png
24.2.33.png

24.2.4 优化DOM交互

24.2.41.png
24.2.42.png
24.2.43.png
24.2.44.png
24.2.45.png
24.2.46.png

// 根据前面提到的减值迭代,这样还要快一些:
var images = document.getElementsByTagName("img"),
	i,
	len = images.length;

for (i = len; i > 0; i--) {
	//处理
}

24.3 部署

24.3.png

24.3.1 构建过程

24.3.11.png
24.3.12.png

24.3.2 压缩

24.3.31.png
24.3.32.png

24.4 小结

24.4.png